Door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld, te Breda, op 22 februari 2021.

Artikel 1 – Definities

 1. Statuten: De door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde statuten
 2. Fractie: de raadsleden en burgerraadsleden die zitting hebben in de gemeenteraad van Breda
 3. Algemene Ledenvergadering: Besloten vergadering van betalende leden
 4. Bestuur: De door de Algemene Ledenvergadering benoemde zittende bestuursleden
 5. Werkgroepen en commissies : De door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde groepen van leden en niet leden rond een thema, onderwerp, onderzoek of actie

Artikel 2 – De Algemene Ledenvergadering

 1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling
 2. Ten minste 2 maal per jaar organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering, uitnodiging geschied per mail en via de verenigingswebsite.
 3. De Algemene Ledenvergadering heeft tot taak:
  1. Het vaststellen van huishoudelijk reglement
  2. Het kiezen en mandateren van het bestuur
  3. Het vaststellen van jaarplannen, lange termijnvisies, begrotingen en jaarverslagen
  4. Het opstellen van een verkiezingsprogramma
  5. Het vaststellen van een kandidatenlijst voor verkiezingen
 4. De Algemene Ledenvergadering vindt in fysieke aanwezigheid plaats tenzij noodverordeningen gelden die daartoe nopen tot digitale vergadering.

Artikel 3 – Werkgroepen en commissies

De Algemene Ledenvergadering kan permanente of ad hoc werkgroepen of commissies instellen.

De Algemene Ledenvergadering kan op basis van voordracht van het bestuur besluiten om alleen de voorzitter van een werkgroep commissie in functie te benoemen en het bestuur machtigen de overige leden van de werkgroep aan te wijzen.

De voorzitter van een werkgroep wordt in functie gekozen.

De Algemene Ledenvergadering kiest een kascommissie. De bevoegdheid van deze commissie staat in statuten nader omschreven.

De Algemene Ledenvergadering kiest een verkiezingscommissie die het concept verkiezingsprogramma en een concept kandidatenlijst voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 4 – Het bestuur

 1. Heeft als taak:
  1. Het bijeenroepen en voorbereiden van Algemene Ledenvergadering
  2. Het organiseren van activiteiten passend bij missie en visie van de vereniging
  3. Het goed functioneren van de afdeling
  4. Het beheren van en afleggen van verantwoording over de financiën
  5. Het verzorgen van communicatie met de leden
  6. Het verzorgen van externe communicatie
  7. Het vertegenwoordigen van de vereniging in externe contacten
  8. De politieke eindverantwoordelijkheid voor fractie
  9. Het naleven van statuten en reglementen
 2. Het bestuur legt verantwoording voor haar handelen af aan de Algemene Ledenvergadering

Artikel 5 – Financiën

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. Contributie
  2. Subsidies van de overheid
  3. Giften
 2. De kascommissie, bestaande uit tenminste 2 leden, is belast met het financien toezicht op het bestuur en brengt verslag uit op de Algemene Ledenvergadering.
 3. De Algemene Ledenvergadering stelt de hoogte van de contributie vast, het bestuur doet daartoe een voorstel
 4. Aanname van giften geschiedt als vastgesteld in de statuten, passend binnen de regels van een Algemeen Nut Beoogende Instelling en de regels die gemeente Breda stelt voor verslaglegging en openbaarheid van inkomsten en besteding.

Artikel 6 – Ledenbeheer

 1. Het bestuur oordeelt over toelaten van leden tot de vereniging
 2. De Algemene Ledenvergadering oordeelt over schorsing en royementen conform de regels gesteld in de statuten
 3. Het bestuur beheert de gegevens van leden conform de wetten en regels rond privacy waaronder de AVG-richtlijnen
 4. De ledenvergadering mandateert het bestuur voor het schorsen na eerste aanmaning als zonder opgaaf van redenen betaling van contributie uitblijft. Royement door de ledenvergadering volgt na uitblijven van betaling na twee aanmaning.

Artikel 7 – Deelname aan verkiezingen

 1. De Algemene Ledenvergadering besluit tot deelname aan verkiezingen op basis van programma en voldoende geschikte kandidaten
 2. Verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten worden tenminste 14 dagen voor de besluitvormende vergadering ter beschikking gesteld aan de leden.
 3. Bij start van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie duidelijk de procedure, het aanmeldadres, de deadlines en de benodigde documentatie bekend.
 4. De verkiezingscommissie krijgt van de Algemene Ledenvergadering het mandaat om procedure, aanmeldadres, deadlines en benodigde documentatie vast te stellen. Alles ter voorbereiding van zorgvoldige besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering

Spread the love