Oprichting

Voornoemde vereniging is opgericht de dato dertig november tweeduizend zeventien
verleden voor mr. L.J.M. Teunissen, notaris met plaats van vestiging Breda.

Statutenwijzigingen

De statuten van voornoemde vereniging werden gedeeltelijk gewijzigd bij akte de dato
drie april tweeduizend achttien verleden voor mr. L.J.M. Teunissen, voornoemd.
De statuten van voornoemde vereniging werden laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte
de dato 6 mei 2021, verleden voor mr. L.J.M. Teunissen, voornoemd,
en luiden thans in hun geheel als volgt:

Artikel 1 – Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Buurtbelangen.
 2. Buurtbelangen is een politieke groepering conform de Kieswet.
 3. Zij heeft haar zetel te Breda.

Artikel 2 – Grondslag

De vereniging streeft naar een Bredase samenleving waarin de mens de vrijheid en
verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.

Artikel 3 – Doel

De vereniging heeft ten doel:

 1. Een vernieuwende beweging te zijn, gericht op het verbeteren van het welzijn van de
  inwoners van de gemeente Breda en de leefbaarheid in die gemeente. Naast
  lidmaatschap zijn ook andere vormen van betrokkenheid, meedenken en meedoen van
  waarde voor de beweging.
 2. Het scheppen van gelegenheid tot vrije, respectvolle en openhartige gedachtewisseling
  over onderwerpen van algemeen belang, in het bijzonder waar het betreft het
  gemeentelijk beleid ten aanzien van deze belangen.
 3. Het op democratische wijze bevorderen van de actieve betrokkenheid van de burgers
  van de gemeente Breda bij de lokale politiek en met name bij belangrijke
  beleidsbeslissingen, zodat burgers redelijkerwijs in staat zijn daadwerkelijk politieke
  invloed uit te oefenen.
 4. Het verbinden van maatschappelijke initiatieven,- stromingen en ideeën met
  gemeentelijke activiteiten en politieke besluitvorming en daarmee meerwaarde scheppen
  voor de burgers.
 5. Het bevorderen van een evenwichtig en gedragen besluitvorming omtrent beslissingen
  die de belangen van de gemeente Breda en haar inwoners raken.
 6. Het bevorderen van fair play, transparantie, zorgvuldigheid, evenwichtigheid,
  rechtszekerheid, afwezigheid van willekeur en machtsmisbruik in het gemeentebestuur.
 7. Bij het nastreven van de genoemde doelstellingen respecteren wij het Europees Verdrag
  voor de Rechten van de Mens, de Grondwet ( artikelen1 tot en met 23) alsmede de
  algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 4 – Middelen

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het bevorderen van de bezinning op, de verdieping, vernieuwing en verbreiding van
  grondslag en doel met alle middelen die haar ten dienste staan.
 2. het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Breda
 3. het geven van bekendheid aan haar beginselen;
 4. het voeren van lokale campagnes om (toekomstige) kiezers te informeren over en te
  betrekken bij de realisering van het doel van de vereniging;
 5. het werven van leden en sympathisanten
 6. het beleggen van bijeenkomsten voor de leden en andere belangstellenden;
 7. het organiseren van online en offline activiteiten.
 8. het houden van vergaderingen en hoorzittingen;

Artikel 5 – Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies;
  2. inkomsten uit activiteiten;
  3. donaties, giften en schenkingen;
  4. erfstellingen en legaten; erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het
   voorrecht van boedelbeschrijving.
  5. overige inkomsten; zulks voor zover in verband met geldende regelgeving voor een
   politieke partij geoorloofd is.
 2. In een donateurs- en giftenreglement werkt de vereniging de wijze waarop
  belangstellenden anders dan door lidmaatschap een financiële bijdrage kunnen leveren
  aan de geldmiddelen van de vereniging.

HOOFDSTUK 2 – LIDMAATSCHAP

Artikel 6 – Leden

 1. Als leden van de vereniging worden toegelaten natuurlijke personen die achttien jaar of
  ouder zijn, ingezetene zijn van de gemeente Breda, geen lid zijn van een andere lokale
  politieke partij in de gemeente Breda en instemmen met het doel van de vereniging.
 2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. De aanmelding voor het lidmaatschap vindt plaats bij het secretariaat van de vereniging.
  Het secretariaat bevestigt de aanmelding.
 4. Het bestuur beslist over toelating.
 5. Het bestuur bevestigt toelating schriftelijk.
 6. Als het bestuur iemand niet als lid van de vereniging toelaat moet de afgewezenen
  binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de
  afwijzing in kennis worden gesteld.
 7. Gedurende een periode van acht weken na inschrijving heeft een lid geen stemrecht.
 8. Voor de bepaling van de ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum van
  bevestiging van de aanmelding beslissend.
 9. Leden zijn zij die voldoen aan de in lid 1 gestelde kwaliteitseisen en zich schriftelijk als lid
  bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan
  blijkt uit een
 10. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de
  vereniging, tot erelid benoemen. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een
  gewoon lid.
 11. Het bestuur houdt conform privacywetten en privacyregels een ledenregister bij, waarin
  de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Als een lid heeft ingestemd met
  de oproeping tot een algemene vergadering door middel van communicatie langs
  elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in
  het ledenregister opgenomen.
 12. Gedurende een periode van één jaar na inschrijving kan een lid niet voor
  vertegenwoordigende functies worden gekandideerd, behoudens ontheffing door het
  dagelijks bestuur van de partij.

Artikel 7 – Aspirant-leden

 1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van het aspirant-lidmaatschap.
  Aspirant-leden zijn zij die de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt, maar de
  kiesgerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en van wie redelijkerwijs kan worden
  verwacht dat zij de grondslag van de vereniging onderschrijven.
 2. Aspirant-leden zijn geen lid, hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan
  activiteiten van de vereniging. Er kunnen verschillende categorieën aspirant-leden zijn.
 3. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating, opzegging en
  ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de
  aspirant-leden.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, geboortedata en adressen van de
  aspirant-leden zijn vermeld.

Artikel 8 – Contributie van de leden

 1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de
  algemene vergadering. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die
  een verschillende contributie betalen. Daarbij kunnen de leden verplicht worden een
  opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.
 2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of
  gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
 3. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan
  worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.
 4. Contributie is verschuldigd vanaf de eerste maand nadat het lidmaatschap is ingegaan.
  De contributie in het eerste jaar wordt evenredig berekend aan het aantal resterende
  maanden in het betreffende jaar.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage
  voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 9

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid. Een lid kan het lidmaatschap beëindigen met een
  opzeggingstermijn van drie maanden, gerekend vanaf de eerste dag van de
  eerstvolgende maand. Opzegging dient schriftelijk of digitaal te geschieden. De
  verschuldigde jaarcontributie wordt evenredig verrekend.
 3. door opzegging door de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap namens de
  vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden
  gedaan:
  1. wanneer een lid na daartoe bij herhaling digitaal of schriftelijk te zijn aangemaand op
   één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
   over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  2. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap op
   voordracht bestuur van een afdeling wanneer een lid in strijd met de statuten, het
   huishoudelijk reglement, overige reglementen en/of besluiten van de partij handelt
   en/of de partij op onredelijke wijze benadeelt.
  3. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
  4. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging in kennis is gesteld,
   kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar
   verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te
   roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de
   beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is
   opgezegd, geschorst;
 4. door ontzetting door de vereniging.

HOOFDSTUK 3 – BESTUUR

Artikel 10 – Bestuur: taakvervulling

Iedere bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de
opgedragen taak. Het bestuur richt zich voorts op het belang van de vereniging en haar
organisatie.

Artikel 11 – Bestuur: samenstelling en benoeming

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van
  ten minste drie natuurlijke personen.
 2. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur voorziet zelf
  in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht
  voorbehoudt de voorzitter te benoemen.
  1. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de overige
   bestuurders of blijft de enig overblijvende bestuurder met het bestuur van de
   vereniging belast.
  2. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de
   vennootschap tijdelijk bij één of meer door de algemene ledenvergadering
   aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s)
   bepaalde is alsdan op haar/hem/hen van overeenkomstige toepassing.
  3. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een
   bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of
   overlijden.
  4. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder
   tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is,
   indien:
   • een bestuurder is geschorst;
   • een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de
    vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de
    desbetreffende bestuurder niet meer in staat is de belangen van de vereniging
    op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
    een bestuurder onbereikbaar is. Van onbereikbaarheid is sprake indien het
    onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch
    contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze
    dat een dialoog mogelijk is.
 4. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
 5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de
  vacatures kan voorzien.
 6. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. Deze benoeming vindt plaats bij
  besluit genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte
  stemmen. Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging.
 7. Het bestuur is bevoegd een voordracht te doen. De voordracht van het bestuur wordt
  minimaal veertien dagen voor de algemene vergadering aan de leden meegedeeld.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot acht dagen voor de ledenvergadering melden bij het
  bestuur. Het bestuur communiceert zeven dagen voor de ledenvergadering over
  tegenkandidaatstelling.
 8. Indien geen kandidaat een tweederde meerderheid van stemmen krijgt, is de algemene
  ledenvergadering vrij een lid in het bestuur te benoemen met gewone meerderheid.

Artikel 12 – Aftreden en herbenoeming

 1. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuurders treden af
  volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende
  bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Na eenmaal te zijn herbenoemd is
  een volgens rooster aftredende bestuurder nog eenmaal onmiddellijk herbenoembaar bij
  besluit genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in
  een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of
  vertegenwoordigd is.
 2. Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van een
  periode van twee jaar na de afloop van zijn of haar benoemingsperiode weer tot
  bestuurder worden benoemd.
 3. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in
  van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Wanneer als gevolg hiervan de eerste
  benoemingsperiode van de in de vacature benoemde twee jaar is of korter is dan twee
  jaar, kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking wordt
  genomen bij de toepassing van het rooster van aftreden.

Artikel 13 – Bestuur: einde functie, schorsing

 1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door aftreden van een bestuurslid;
  2. door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
  3. door overlijden van een bestuurslid;
  4. door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele
   vermogen;
  5. wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
  6. door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene
   vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van
   de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden
   aanwezig of vertegenwoordigd is; Is niet minstens de helft aanwezig of
   vertegenwoordigd, dan volgt een tweede algemene vergadering, waarbij het besluit
   tot ontslag met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte
   stemmen kan wordt genomen.
  7. wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het
   kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing
   wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt.
 2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Deze
  schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste
  tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft
  van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De schorsing beloopt ten hoogste drie
  maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden
  verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop
  van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
  betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een
  raadsman laten bijstaan.

Artikel 14 – Bestuur: vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
  handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of
  de penningmeester.
 3. Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
  daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
  van de vereniging en haar organisatie.

Artikel 15 – Taken en bevoegdheden

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles met
  betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
  deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
  behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
  bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden
  gekend. Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
  gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
  verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het aangaan
  van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar
  verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van
  een derde verbindt. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden
  worden tegengeworpen.
 3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:
  1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van
   registergoederen;
  2. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
  3. het uitlenen van gelden;
  4. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een geschil;
  5. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet
   begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen
   die geen uitstel kunnen lijden;
  6. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan
   boven het bedrag dat de algemene vergadering kan vaststellen;
  7. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
  8. het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan.
 4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven
  andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring
  onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan
  het bestuur medegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door
  derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 16 – Bestuursvergaderingen

De vereniging legt de wijze van bijeenroeping, vergaderingen en besluitvorming van het
bestuur vast in een reglement.

Artikel 17 – Verslaggeving en verantwoording

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het
  eerste boekjaar van de vereniging eindigt op een en dertig december tweeduizend
  achttien.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
  boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering uitgezonderd, een
  jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het
  legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
  de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt
  de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
  redenen melding gemaakt.
 3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
 4. Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als
  bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan
  voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te
  benoemen controlecommissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken
  van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee
  achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.
 5. Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele
  boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar
  gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van
  haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige.
 6. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering,
  vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
 7. Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel
  gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde
  rekening en verantwoording.
 8. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een
  begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.
 9. De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders
  gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het
  boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
 10. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek.
 11. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de
  wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de vereniging en de
  besteding daarvan.

Artikel 18 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
  vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer
  aan de orde:
  1. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  2. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen
   boekjaar;
  3. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
  4. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar;
  5. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
  6. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor
   de vergadering.
 3. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur de begroting
  voor het komende boekjaar ter besluitvorming voor aan de leden.

Artikel 19 – De algemene vergadering: oproeping

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Een aantal leden,
  samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan
  het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier
  weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat
  verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf
  de vergadering bijeenroepen.
 2. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook
  voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
 3. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
  1. een publicatie in het verenigingsorgaan; of
  2. een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister;
  3. brede verspreiding ten behoeve van belangstellenden.
 4. De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs
  elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat
  door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
 5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping
  en de dag van de vergadering niet meegerekend.
 6. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda
  bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Artikel 20 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht

 1. De algemene vergadering is besloten en uitsluitend toegankelijk voor leden die niet
  geschorst zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 2. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het
  lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het
  beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is.
 3. Indien door leden gestemd wordt geldende volgende regels:
  1. leder gewoon lid heeft één stem. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
  2. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens
   hem te stemmen.
  3. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het
   bestuur worden overgelegd.
  4. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan als de volmacht
   elektronisch is vastgelegd.
  5. Één lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

Artikel 21 – De algemene vergadering: besluitvorming

 1. Vrije, respectvolle en openhartige gedachtenwisseling is uitgangspunt.
 2. Het bevorderen van evenwichtige en gedragen besluitvorming is prioriteit. Besluitvorming
  vindt plaats met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De wijsheid van de
  minderheid wordt toegevoegd aan de wijsheid van de meerderheid voor betere besluiten.
 3. In lijn met artikel 3 lid 3 ontwikkelt de vereniging vernieuwende vormen van
  oordeelsvorming en besluitvorming, ook binnen de vereniging. De wijze van
  besluitvorming wordt nader uitgewerkt in een besluitvormingsreglement, dat door de
  algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 22 – De algemene vergadering: leiding en notulen

 1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt
  de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de
  vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorzien
  de leden tijdens de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
  voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door
  de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

HOOFDSTUK 4 – KANDIDAATSTELLING GEMEENTERAAD

Artikel 23

 1. Het bestuur heeft de leiding bij de voorbereiding van en de te voeren activiteiten voor de
  verkiezing der leden van de gemeenteraad.
 2. De vereniging is – behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de
  algemene vergadering – verplicht aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.
 3. De algemene vergadering kan besluiten tezamen met één of meer andere politieke
  groeperingen binnen Breda met een kandidatenlijst aan de verkiezingen voor leden van
  de gemeenteraad deelnemen.
 4. Kandidaten zijn verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen.
 5. De wijze van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt geregeld in
  een kandidaatstellingsreglement.

HOOFDSTUK 5 – STATUTENWIJZIGING, REGLEMENTEN EN ONTBINDING

Artikel 24 – Statutenwijziging

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
  algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging
  van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene
  vergadering worden vermeld.
 2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
  tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering
  een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
  op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter
  inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten
  minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste de
  helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe
  algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen
  met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen,
  onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
  leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en
  waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de
  vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 5. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later
  dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
 6. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is
  vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast
  te leggen.
 7. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de
  gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

Artikel 25 – Fusie, splitsing, omzetting

Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing is het bepaalde in het
vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen
van de wet.

Artikel 26 – Reglementen

 1. Op de algemene vergadering kunnen de leden een of meer reglementen vaststellen.
 2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer besluitvorming, het
  lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, aanvaarding giften, de
  werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen,
  verkiezingsprogramma en kandidaatstelling gemeenteraad.
 3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen
  bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

Artikel 27 – Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
  Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van
  overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
 2. Indien de algemene vergadering besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van
  het liquidatiesaldo vastgesteld.
  Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt de algemene
  vergadering welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven
  bezittingen van de vereniging (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met dien
  verstande, dat het saldo moet worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut
  beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
 3. Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op
  te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
 4. De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren nadat
  de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij
  het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn
  bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het
  handelsregister.
 5. De vereniging wordt bovendien ontbonden door:
  1. insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door
   opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  2. een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 28 – Vereffening

 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover
  bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. Na het besluit
  tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. De vereniging blijft na haar
  ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen
  nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
  mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
  uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.
 2. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten
  meer aanwezig zijn. De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip
  waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het
  handelsregister.
Spread the love